HVAC Maintenance Foreman for Al-Ta'adhod Group - QATAR